فلزیاب ها
  • ترکیبی از مدارات پیشرفته و کارکرد سادگی
  • این مدل مناسب برای سکه، جواهرات و گنجیابی است. 
  • ویژگی Cibola وزن سبک وبسته بندی راحت آن است.